LogoBalatoni MúzeumBábelhal WebstudioTelepít
00

A Balatoni Múzeum általános közzétételi listája / Közérdekű adatok

Balatoni Múzeum alapadatai (adószám, törzskönyvi szám, KSH statisztikai számjel, alapító okirat)

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék

I. Szervezeti és személyi adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ld. A Balatoni Múzeum Szervezeti és Működési szabályzata

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Németh Péter
múzeumigazgató
Tel.: +36 83/312-351
E-mail: peter.nemeth@balatonimuzeum.hu

A Balatoni Múzeum gazdasági ügyviteli feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (rövidített neve: GESZ Keszthely) végzi.
Elérhetőségek
Cím: 8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/a;
Telefon: +36/83-777-520
Fax: +36/83-777-521
E-mail: titkarsag@geszkeszthely.hu

Megbízott hivatalvezető, gazdasági vezető
Szabó Krisztina
Telefon: +36/83-777-520
E-mail: gazdasagivezeto@geszkeszthely.hu

I.4. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs ilyen szerv.

I.5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Keszthely Város Önkormányzata

Elérhetőségek:

  • Cím: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
  • Telefonszám: 83/505-500
  • Honlap:  www.keszthely.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv;
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.

Adatkezelési szabályzat

II.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Múzeumi szolgáltatás

  • kiállítások üzemeltetése: megtekinthetők a nyitvatartási rend szerint, belépés a mindenkori díjszabás alapján
  • múzeumi könyvtár: intézményi szakkönyvtár, látogatható előzetes bejelentkezés alapján, ingyenes
  • múzeumi adattár: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes
  • múzeumi szakgyűjtemények: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes

Ld. Könyvtárhasználati szabályzat

II.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja

Ld. A nemzeti kulturális örökség miniszterének 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról;
A Kormány 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben folytatható kutatásokról;
Kutatási szabályzat

II.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Balatoni Múzeumi füzetek

II.5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelentés a Balatoni Múzeum működésének és gazdálkodásának felülvizsgálatáról

II.6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Ld. Közérdekű adatok megismerési szabályzata
Közérdekű adatok megismerési szabályzatának 1. számú melléklete (Igénylőlap)

Balatoni Múzeum
Titkárság
Tel: +36 83/312-351
E-mail: titkarsag@balatonimuzeum.hu

II.7. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2019. évi statisztikai adatszolgáltatás

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről – 2019. évi éves beszámoló, 08-as űrlap

III.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Ld. „Balatoni kincsestár” (EFOP-4.1.9-16-2017-00052) pályázat közbeszerzései